ચારણ સંસ્કૃતિ ત્રિ-માસિક સામયિકના પંચ વાર્ષિક લવાજમ અંગે માહિતી

I.F.S.C. BKID0003127

Bank Name Bank Of India, University Road Branch,
Rajkot.

ચારણ સંસ્કૃતિ સામયિકના પાંચ વર્ષના લવાજમ પેટે ઉપરોક્ત ખાતામાં,

દેશ માટે, ₹૫૦૦/- અને વિદેશ માટે ₹૫૦૦૦/-

જમા કર્યા બાદ, જમા થયાની પહોંચના ફોટા સાથે, સામયિક મોકલવા માટેનું પૂરું નામ, પિનકોડ નંબર સાથેનું સરનામું, સંપર્ક નંબર સહિત તમામ જરૂરી વિગતો નીચેના WhatsApp નંબર પર મોકલી આપવાની રહેશે ત્યારબાદ નીચેના મોબાઈલ નંબર પર જાણ કરવી જરૂરી છે.

હિસાબનીસ: યોગેશભાઈ પારેખ 99784 42765

ચારણ સંસ્કૃતિ ત્રિ-માસિક સામયિકના પંચ વાર્ષિક લવાજમ અંગે માહિતી

2024

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

જાન્યુઆરી-માર્ચ ૨૦૨૪

2023

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ૨૦૨3

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

એપ્રિલ - સપ્ટેમ્બર ૨૦૨3

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

જાન્યુઆરી-માર્ચ ૨૦૨3

2022

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ૨૦૨૨

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

જાન્યુઆરી-માર્ચ ૨૦૨૨

2021

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ૨૦૨૧

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

જાન્યુઆરી-માર્ચ ૨૦૨૧

2020

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ૨૦૨૦

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

એપ્રિલ-સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

જાન્યુઆરી-માર્ચ ૨૦૨૦

2019

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ૨૦૧૯

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

જુલાઈ-ઓક્ટોબર ૨૦૧૯

2018

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ૨૦૧૮

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

જાન્યુઆરી-માર્ચ ૨૦૧૮

2017

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ૨૦૧૭

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

જાન્યુઆરી-માર્ચ ૨૦૧૭

2016

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ૨૦૧૬

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

જાન્યુઆરી-માર્ચ ૨૦૧૬

2015

ચારણ સંસ્કૃતિ

ચારણ સંસ્કૃતિ

ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ૨૦૧૫